Spausdinti


DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS  Į PROGIMNAZIJĄ 

Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą - G.Kertenienė, kontaktinis tel. 8-346-51805.
Dokumentų priėmimo vieta – progimnazijos raštinė (101 kab., Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys).
Dokumentų priėmimo laikas – 8.00 - 16.00.
Reikalingų dokumentų priimant į progimnaziją sąrašas:

Tėvų prašymas priimti sūnų/dukrą į mokyklą - 1 klasę;

Tėvų prašymas priimti sūnų/dukrą į mokyklą - 5 klasę;

Tėvų prašymas priimti sūnų/dukrą į mokyklą - 2-8 klases.

Vaiko gimimo liudijimas arba kitas asmens dokumentas.
Prašymai priimti į progimnaziją priimami nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 1 d.

Būsimų pirmokų sąrašas (2020-2021 m.m.) - papildytas 2020-06-12

Nuo 2020-09-01 mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėse yra 30 laisvų vietų !!!

Nuo 2020-09-01 mokytis pirmose klasėse yra 7 laisvos vietos !!!


TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į 1-8 KLASES, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.V1E-341 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvitinimo“.

2. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-260. 

3. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V1-261 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2020-2021 m. m. komisijos sudarymo“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Priėmimo į mokyklą komisijos darbo grupė:

4. Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-26.

5. Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. V17-160.

6. LR VYRIAUSYBĖS nutarimas dėl LR VYRIAUSYBĖS 2011 m. birželio 29 d. nutarimo NR. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2018 m. liepos 11 d. Nr. 682, Vilnius.


LAISVOS VIETOS PROGIMNAZIJOS 1- 8 KLASĖSE 2020-2021 M. M. 

Paukštininkų g. 5 pastate
2 klasėje - 1 vieta
4 klasėje – nėra laisvų vietų;
5 klasėse – 27 vietos;
6 klasėse – 24 vietos;
7 klasėse – 7 vietos;
8 klasėse – 10 vietų.

Girelės g. 41 pastate

PU grupėse - 30 vietų;
1 klasėse – nėra laisvų vietų
2 klasėse – 6 vietos;
3 klasėse – 4 vietos;
4 klasėse – 4 vietos.

Gedimino g. 38 pastate

1 klasėse – 7 vietos;
2 klasėse – 6 vietos;
3 klasėse – 14 vietų;
4 klasėse – 9 vietos.

Antakalnio skyriuje, ikimokyklinio ugdymo mišrioje (2-6 m. vaikų) grupėje -  vietos.

Laisva vieta – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant grupes, klases nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto klasių komplektuose pagal ugdymo programas mokinių skaičiaus vidurkio iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus grupėse, klasėse.


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Kur pateikti prašymus į priešmokyklinio ugdymo grupes progimnazijoje?

Prašymus Dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pateikite Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Vedėjui. Centralizuotą vaikų priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupes organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, vadovaudamasis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu,  patvirtintu  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-93.

 

Kuo skiriasi priešmokyklinis ugdymas darželiuose ir progimnazijoje?

Tiek progimnazijoje, tiek darželiuose vaikai ugdomi vienodai: ta pati ugdymo programa, profesionalūs pedagogai, šiuolaikinė ugdymo aplinka ir kt.

 

Kokius mokesčius moka tėvai už priešmokyklinukų ugdymą progimnazijoje?

Mokama tik už vaikų maitinimą – 2,10 Eur. Jokių rinkliavų ar kitų papildomų mokesčių nėra.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu?

Prie prašymo Dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę pridedami šie dokumentai: vaiko gimimo liudijimo kopiją, dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais, ir jų kopijos.

 

Kokios trukmės grupės veikia progimnazijoje?

Progimnazijoje veikia:

  • 10,5 val. grupė, kurioje vaikai ugdomi nuo 7.30 iki 18.00.

Kokio dydžio vaikų grupės formuojamos progimnazijoje?

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20.

 

Kokie specialistai dirba priešmokyklinio ugdymo grupėse progimnazijoje?

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Marijona Mačiulienė, Danguolė Šiaulienė, Daiva Matačiūnienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojos: Enina Jankeliūnienė, Marijona Mačiulienė, Daiva Matačiūnienė

Priešmokyklinio ugdymo auklėtojų padėjėjos:Jadvyga Ambrizienė, Rita Klimašauskienė, Inga Ivankova.

Pagalbos specialistės: Erika Kriščiūnienė (logopedė), Jurgita Džekčiorienė (spec. Pedagogė), Lina Zaveckienė (soc. Pedagogė).

Meninio ugdymo pedagogai: Kristina Zazerskienė (dailė), Rasa Zaksienė (muzika),

Olga Gudeliauskienė (judesio korekcijos pedagogė - šiuo metu motinystės atostogose).

 

Kiek laisvų vietų šiuo metu yra progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 2019-09-01?

Visus, norinčius lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes, priimsime, nes turime pakankamai patalpų ir pedagoginių darbuotojų. Steigėjas, atsižvelgdamas į tėvų prašymus, steigia reikiamą skaičių grupių įstaigose. Detali informacija apie progimnazijoje esančių laisvų vietų skaičių skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

 

Kaip sužinosime, ar vaikas pateko į priešmokyklinio ugdymo grupę progimnazijoje?

Grupių sąrašus ir informaciją apie priėmimą į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes teikia Švietimo skyriaus vedėjas. Progimnazijos darbuotojai, gavę informaciją apie vaikus, priimtus į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes, nedelsdami telefonu susisiekia su vaikų tėvais ir informuoja apie pirmo grupės vaikų tėvų susirinkimo datą.

 

Kaip organizuojamas maitinimas priešmokyklinio ugdymo mokiniams?

Vaikai valgo karštus pusryčius, pietus ir pavakarius pagal patvirtintą valgiaraštį. Maistas gaminamas vietoje, maitinimo paslaugą teikia įmonė.

Vienos dienos maitinimo (pusryčių, pietų ir pavakarių) kaina – 2,10 Eur.

 

Kada ir kur reikia pristatyti Vaiko sveikatos būklės pažymėjimą?

Vaiko sveikatos būklę reikia patikrinti iki pirmos lankymo priešmokyklinio ugdymo grupę dienos.

 

Ar veikia priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių rudens, žiemos ir vasaros atostogų metu?

Vaikams, kurių tėvai pateikia prašymus, priešmokyklinis ugdymas vyksta mokinių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu.

Birželio mėnesį organizuojama vaikų dienos stovykla priešmokyklinukams.