Spausdinti

 

Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo  bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281)
  2. Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos (2013 m.)
  3. Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015)
  4. Bendrieji ugdymo planai 

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO. 2020 m. balandžio 2 d. Nr. V-504.